ÁSZFÁltalános Szerződési Feltételek

A www.lifestudio.hu weboldal, illetve aloldalai (továbbiakban: weboldal) Gürtler Gábor e.v. tulajdona és az egyéni vállalkozást üzemelteti (továbbiakban: „Megbízott”).
Kapcsolattartó személy: Gürtler Gábor.

Ezúton szeretném megkérni potenciális Vásárlóinkat, Felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a weboldalon történő vásárlás alapján a Megbízott és a Megbízó között jön létre.

Szerződésünk kizárólag interneten keresztül, elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg aláírásra, iktatásra, továbbá postázásra, azonban annak tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Tájékoztatjuk, hogy a Megbízott nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

A működéssel, termékeink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk a Megbízó rendelkezésére állni.

Megbízott adatai, elérhetősége:

Cégnév: Gürtler Gábor e.v.
Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 34-38, 60
Telephely: 1135 Budapest, Szent László út 34-38, 60
Levelezési cím: 1135 Budapest, Szent László út 34-38, 60
Adószám: 79464433-1-41
Okmányirodai nyilvántartási szám: 55287742
Kapcsolat: gabor kukac gaborgurtler pont com
Weboldal: www.lifestudio.hu
Bankszámla adatok:
Név: Gürtler Gábor
Bank: Magnet Bank
Számlaszám: 16200106-11667399
IBAN: HU84 1620 0106 1166 7399 0000 0000
SWIFT: HBWEHUHB

Általános rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2020. június 01. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes.

A www.lifestudio.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése írásbeli engedélyköteles.
A programváltoztatás jogát minden rendezvényünknél fenntartjuk!

A szerződés tárgya

A Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, megbízza a Megbízottat a projekt teljesítésével, melynek részleteit a Megbízási Szerződés tartalmazza.

Időpontfoglalás

Az időpont lefoglalása a Megbízási Szerződés kitöltésével, aláírásával, jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával és az előleg összegének megfizetésével történik.
Amennyiben a Megbízó visszamondja az általa megrendelt, jelen szerződésben szereplő szolgáltatást az esemény dátumára vonatkozóan, úgy a foglaló teljes összegétől elesik.
Amennyiben a Megbízott mondja vissza a tőle megrendelt, jelen szerződésben szereplő szolgáltatást az esemény dátumára vonatkozóan, úgy a Megrendelőnek visszatéríti az előleg összegének másfélszeresét.
A Megbízott a Megbízási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződésben megadott dátumot a Megrendelő részére fenntartja és a Megbízási Szerződésben foglaltak alapján feladatait ellátja.

Szerződés

A megbízás részletei a Megbízási Szerződésben kerülnek rögzítésre.
A Megbízási Szerződés tartalmazza a produkció időpontját/időpontjait, helyszínét/helyszíneit, a Megbízó által választott szolgáltatást, annak időtartamát és árát, a szerződési feltételeket, valamint a Megbízó kapcsolattartási adatait, úgy mint: név, cím és telefonszám.
A Megbízónak lehetősége van a Megbízási Szerződés módosítását kérni, legkésőbb a produkciót megelőző 7. napig.

Felelősség

Amennyiben a Megbízott megbetegszik, vagy más váratlan esemény hatására nem tud megjelenni a produkció napján, gondoskodik a megfelelő (megegyező minőségű gépparkkal, tapasztalattal és stílussal rendelkező) helyettesről.
Amennyiben a Megbízott nem tud ennek eleget tenni, a Megrendelő részére a foglaló kétszeresét
kell megfizetnie. Amennyiben a Megrendelőnek nem felel meg a helyettes, elállhat a megállapodástól és a teljes foglaló visszajár neki.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megbízottnak a produkció napján fel nem róható vis maior (pl. kártyameghibásodás) esetén semmiféle kártérítési igénnyel nem élhet, de ebben az esetben a foglaló visszajár a Megrendelőnek.
A Megbízott ettől függetlenül köteles úgy készülni, hogy a kockázatot minimálisra csökkentse (pl. tartalék memóriakártya).
A Megrendelőnek felróható okból történő nem teljesítés esetén a kártérítés maximális mértéke a vállalási díj.

Fényképezés és filmkészítés feltételei

A Megrendelő a szerződésben szereplő feladatok rögzítésén túl teljes szabadkezet ad a fényképek és/vagy a film vizuális megjelenésében. A Megbízott a munkáját az adott körülmények között, a helyszíni adottságokhoz mérten a legjobb szakmai tudásával végzi el.
A helyszín adottságai következtében a fényképek és filmfelvételek a Megbízott weboldalán és egyéb portfoliójában látottakhoz képest kisebb vagy nagyobb mértékben eltérhetnek, melyért a Megbízott felelősséget nem vállal és reklamációt nem fogad el.
Amennyiben a Megrendelőnek különleges elvárása van, azt előre kell egyeztetnie a Megbízottal, utólagos reklamációra nincs lehetőség.
A produkció időtartama a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra. A Megbízott ezen időn felül kizárólag pótdíj ellenében végez munkát, melynek árát az árajánlatban határozza meg.

Utómunka

Az utómunkához szükséges összes nyersanyag meglétével kezdődik az utómunka. A felvételek válogatását minden esetben a Megbízott végzi, legjobb szakmai tudása és vizuális érzéke segítségével. Ezt követően minden kiválasztott fénykép digitális kidolgozásra kerül.
A filmet a Megbízott vágja össze, a Megbízó előzetesen, a Megbízási Szerződésben rögzített igényeit figyelembe véve. Azon produkciós pontokat, melyekre a Megbízó igényeit nem határozta meg, a Megbízott saját belátása alapján végzi el. Az ebből eredő, esetlegesen felmerülő reklamációt a Megbízott az előzetes rögzítés hiányában nem fogad el.

Módosítás

Az átadott termék egy befejezett termék. A Megbízónak történő bemutatás és átadás után a Megbízónak – írásban foglalt módosítási kérelmeit a Megbízottal megosztva – egy egyszeri díjmentes módosításra van lehetősége. Ezt követően a módosítás díja 10 000 Ft / óra.
A szolgálltatás díja banki utalással kiegyenlíthető.

Nyersanyag

A felvételek átadása az árajánlat szerint vagy külön díjszabás ellenében történik. A nyersanyag átvételére vagy megvásárlására a Megbízónak a késztermék átadásától számított 15. napig van lehetősége.

Fizetés

A Megbízó az időpont lefoglalásával egyidőben fizetési előleget köteles fizetni a Megbízottnak, melynek összege a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.
A Megbízási Szerződésben foglalt szolgáltatások összesített díjából a fizetési előleg összege levonásra kerül.
A teljes fennmaradó összeget a Megbízó a késztermék átadásától számított 3. munkanapig köteles megfizetni a Megbízott számára. Ennek idejéről a Megbízott tájékoztatja a Megbízót.

Utazás

A helyszínek közötti utazásra a Megbízott a saját járművét használja. Ennek díja: 80 Ft / km. Az utazás kalkulált díja a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.

Szállás és étkezés

Olyan produkció esetén, melynek helyszíne Budapest határán kívül esik illetve több, egymást követő napot igényel, úgy a Megbízó köteles biztonságos szállást és naponta két húsmentes étkezést biztosítani a Megbízott számára.

Átadás

A megrendelt termékek átadása az utómunka teljesítése után valósul meg. Az átadás módja: biztonságos fájlküldő rendszeren, vagy felhőben megosztva.

Egyéb szolgáltatások

A Megbízó a megrendelt szolgáltatáson túl egyéb szolgáltatások közül is választhat.
Az egyéb szolgáltatások a Megbízási Szerződés megkötésekor is megrendelhetők, valamint utólag, a megbízástól külön fizetve is kérhetők.
Az egyéb szolgáltatások ára nem tartalmazza az esetleges postázási költséget, mely a Megbízót terheli.

Megosztás

A Megbízott fenntartja a jogot, hogy az összes felvételt nyilvánosan megossza a weboldalán, social media felületein, portfoliójában, valamint felhasználhatja üzleti és reklám célokra. Amennyiben a Megbízó ehhez nem szeretne hozzájárulni, úgy külön köteles jelezni kérését a Megbízott felé azzal kapcsolatosan, hogy mely felvételeket nem szeretné, hogy megosztásra kerüljön.
A Megbízon kívül más személy az elkészült fényképeket és/vagy filmet a forrás feltüntetésével felhasználhatja, de nem módosíthatja semmilyen módon.

Panaszkezelés

Az esetleges panaszok bejelentésére a Megbízott jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein keresztül van lehetőség, kizárólag írásban (levélben vagy emailen) előterjesztve. Nem minősül panasznak, ha a Megbízó a Megbízott működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A Megbízott a panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Megbízott a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Megbízónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Megbízó – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is. A panasz elutasítását a Megbízó indokolni köteles. A panaszról felvett jegyzőkönyvet a Megbízó 5 évig köteles megőrizni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Megbízó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Megbízó panaszának részletes leírása, a Megbízó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Megbízó nyilatkozata a Megbízó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvásárló személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Megbízó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz elutasítása esetén a Megbízó írásban tájékoztatja a Megbízót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az írásbeli tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Megbízott a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Megbízó panaszának elutasítása esetén, egyébként az Megbízóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) kivizsgálására a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi szervhez vagy bírósághoz fordulhat, illetve kifogásának egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testületek elérhetőségeit az alábbi weboldalon találja:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

A fogyasztói online vitarendezési irányelvek alapján az Európai Bizottság által létrehozott honlapon, a fogyasztó regisztrációja után lehetőség van arra, hogy az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitákat ezen keresztül intézzék. Ehhez egy kérelem kitöltése szükséges a vásárló részéről, elkerülve a bírósági eljárást. A portálon a fogyasztó és a Megbízó között közösen választható meg a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testület:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Záró rendelkezések

Az Megbízott rendszere a Megbízók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Megbízó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Megbízott jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Megbízott nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Megbízott a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Bővebb adatvédelmi tájékoztatást az alábbi linken található „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmaz: https://lifestudio.hu/privacy-policy/

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért az Megbízott nem vállal felelősséget. Az Megbízott fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabályt sértő vélemények törlésére!

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A Megbízó megrendelésének a weboldalon való rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Megbízott Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Az Megbízott fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a „Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft. támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította.

ÁSZF hatályos: 2020. június 01. napjától visszavonásig.