Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Vállalkozó neve: Gürtler Gábor e.v.
Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 34-38, 60
Adószám: 79464433-1-41
Okmányirodai nyilvántartási szám: 55287742
Képviselő: Gürtler Gábor
Adatvédelmi felelős: Gürtler Gábor
Adatvédelmi tisztviselő: A vállalkozásnál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására
Kapcsolat: gabor kukac gaborgurtler pont com
Weboldal: www.lifestudio.hu

Az adatkezelési tájékoztató célja

Mint adatkezelő, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végezzük a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon kezeljük.
Fentieknek megfelelve alakítottuk át hétköznapi tevékenységünket, dolgoztuk ki szabályzatainkat, nyilvántartásainkat, iratmintáinkat, tájékoztatóinkat.
Az adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők székhelyünkön és weboldalunkon. Fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítjük közönségünket.
Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat.

Az adatkezelési tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az egyéni vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.
Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

Fontosabb fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál

A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:
1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét tevékenységünk minden fázisában vizsgáljuk, csak olyan adatot és addig kezelünk, amelynek célját, jogalapját igazolni tudjuk. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalapot tudunk igazolni.
A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.
Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.
A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhetünk személyes adatokat.

A személyes adatok kezelése a vállalkozásnál

Vállakozásunk fotózási és filmkészítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.
1. Szerződéses partnereink természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, vagy a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy töröljük az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor a birtokunkba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.
2. A szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését követően számlát állítunk ki ügyfeleink részére. A számla tartalmazza a megrendelő nevét, címét, esetleg adószámát.
3. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.
4. Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állunk, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). Kapcsolatban állunk továbbá szervező tevékenységet folytató vállalkozókkal is, ilyen esetekben is sor kerül a vállalkozók vagy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére.
5. Elsősorban saját weboldalunkon ( www.lifestudio.hu ) mutatjuk be tevékenységünket és referencia fotóinkat, felvételeinket. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról.
6. Weboldalunk „Kapcsolat” menüpontjában van lehetősége a látogatónak kapcsolatba lépni velünk, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a fotós, film készítési szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait.
7. Tevékenységünk és referenciáink bemutatása céljából, valamint marketing célból Facebook oldalt is üzemeltetünk. Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére.
8. Tevékenységünkből adódóan fotó és videófelvételeket készítünk. A felvételek elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Rendezvények esetében a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy fotó és videófelvételek készítésére kerülhet sor.
9. Előfordul, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Az önéletrajzzal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.

A fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

A vállalkozással kapcsolatban álló adatfeldolgozók

Ha az adatkezelést a nevünkben más végzi, kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehetünk igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.
– Adatfeldolgozó az általunk megbízott könyvelő iroda.
– Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnereink adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek.
– Adatfeldolgozónak minősül a weboldalunk tárhelyeit biztosító társaság is.
– Ha például elektronikus úton továbbítjuk a megrendelőnek az elkészült felvételeket, akkor adatfeldolgozónak minősül a levelezési kiszolgálónk is.
– Hírlevelek küldésével kapcsolatos partnerünk is adatfeldolgozónak minősül.
– Szintén adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az általunk alkalmazott futár cég.
– A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az általunk adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnereink személyes adatait.

A vállalkozásokkal kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Vevői szerződések:
Vállakozásunk fotózási és film készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban esküvő, gyermek, család fotózási és film készítési tevékenységet folytatunk, emellett különböző rendezvényeken készítünk felvételeket és portfólió fotózással foglalkozunk. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.
– Szerződéses partnereink természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó ajánlatunkat. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait.
– Ha az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokunkba jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az ilyen módon tudomásunkra jutott adatokat a szolgáltatási szerződésben írt szolgáltatási díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kezeljük. Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.
– A jogi személyek képviseletében eljáró személlyel minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Szállítói szerződések:
Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állunk, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai).
A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük személyes adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.

A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése

Számlát állítunk ki ügyfeleink részére a szerződésben vállalt feladataink teljesítését követően. A számla tartalmazza a megbízó nevét, címét, esetleg adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Ezen rendelkezés figyelembevételével kezeljük az általunk kiállított számlákat, és őrizzük a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

16 éven aluli gyermekek adatait abban az esetben kezeljük, ha gyermek, család, rendezvény fotózás, vagy a videófelvételek készítése során fényképet, vagy videófelvételt készítünk a 16 éven aluli gyermekről. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült fénykép,- és videófelvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében, ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a szülő megadhatja a velünk kötött szolgáltatási szerződés aláírásával (a szolgáltatási szerződés tartalmazza az ezzel kapcsolatos szövegezést), vagy külön hozzájáruló nyilatkozat ellenjegyzésével is.
Különleges adatokat nem kezelünk. A bármely módon tudomásunkra hozott, vagy tudomásunkra jutott ilyen adatot nem rögzítjük. Ha az ilyen jellegű adat tudtunk nélkül került bármely rendszerünkbe, azt annak észlelését követően haladéktalanul töröljük a rendszerböl.